Anomalops katoptron – Bleeker, 1856

Familia : Anomalopidae


Sinónimos :

 

Anomalops graeffei - Kner, 1868

Heterophthalmus katoptron - Bleeker, 1856