Bothrops schlegeli

Family : Viperidae

Synonyms :

 

Bothriechis schlegelii - Berthold, 1846