Geochelone pardalis – Bell, 1824

Family : Testudinidae


Synonyms :

 

Stygmochelys pardalis