Pecten jacobaeus – Linnaeus, 1758

Familia : Pectinidae