Pithecia pithecia – Linnaeus, 1766

Familia : Pitheciidae