Elapsoides sundevalli

Family : Elapidae

_E-29-7_Elapsoides_sundevalli