Iridaceae

 

La famille compte actuellement (2015) les genres suivants :

Acidanthera, Alophia, Anapalina, Aristea, Babiana, Bobartia, Calydorea, Chasmanthe, Cipura, Cobana, Crocosmia, Crocus, Cyanixia, Cypella, Devia, Dierama, Dietes, Diplarrena, Duthiastrum, Eleutherine, Ennealophus, Ferraria, Freesia, Geissorhiza, Gelasine, Geosiris, Gladiolus, Herbertia, Hesperantha, Hesperoxiphion, Homeria, Iris, Isophysis, Ixia, Juno, Kelissa, Klattia, Lapeirousia, Larentia, Lethia, Libertia, Mastigostyla, Melasphaerula, Micranthus, Moraea, Nemastylis, Neomarica, Nivenia, Oenostachys, Olsynium, Onira, Orthrosanthus, Patersonia, Phalocallis, Pillansia, Pseudiris, Pseudotrimezia, Radinosiphon, Rheome, Romulea, Salpingostylis, Savannosiphon, Sessilanthera, Siphonostylis, Sisyrinchium, Solenomelus, Sparaxis, Sphenostigma, Synnotia, Syringodea, Tapeinia, Thereianthus, Tigridia, Trimezia, Tritonia, Tritoniopsis, Watsonia, Witsenia, Xenoscapa, Zygotritonia.

 

→ Pour apprécier la biodiversité au sein de la famille des IRIDACEAE cliquez ici.

 

→ Reportage IRIS

→ Reportage IRIDACÉES SUD-AFRICAINES