Theaceae

 

This family currently (2015) comprises the following genera:

Apterosperma, Camellia, Dankia, Euryodendron, Franklinia, Gordonia, Hartia, Laplacea, Malachodendron, Piquetia, Polyspora, Pyrenaria, Schima, Stewartia, Theopsis.

 

→ To appreciate the biodiversity within THEACEAE family please click here.