Zygaena erythrus

Familia : Zygaenidae

_Z-25-1_Zygaena_erythrus

_Z-25-2_Zygaena_erythrus

_Z-25-3_Zygaena_erythrus

_Z-25-4_Zygaena_erythrus

_Z-25-5_Zygaena_erythrus

_Z-25-6_Zygaena_erythrus