Saxifragaceae

 

This family currently (2015) comprises the following genera:

Astilbe, Astilboides, Bensoniella, Bergenia, Bolandra, Boykinia, Chrysosplenium, Conimitella, Darmera, Elmera, Hemieva, Heterisia, Heuchera, Hieronymusia, Hirculus, Hydatica, Jepsonia, Leptarrhena, Leptasea, Limnobotrya, Lithophragma, Lobaria, Micranthes, Mitella, Mukdenia, Neoboykinia, Oreotrys, Oresitrophe, Ozomelis, Pectiantia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saniculiphyllum, Saxifraga, Saxifragella, Saxifragodes, Saxifragopsis, Spatularia, Steiranisia, Suksdorfia, Sullivantia, Tanakaea, Telesonix, Tellima, Tetilla, Therofon, Tiarella, Tolmiea.

 

→ To appreciate the biodiversity within the SAXIFRAGACEAE family please click here.