Odonata

Odonata1

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata2

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata3

Cordulegaster bidentata

Odonata4

Sympetrum fonscolombei femmina

Odonata5

Sympetrum fonscolombei femmina

Odonata6

Sympetrum fonscolombei femmina – Sympetrum fonscolombei maschio

Odonata7

Enallagma cyathigerum

© Giuseppe Mazza