Odonata

Odonata1

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata2

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata3

Cordulegaster bidentata

Odonata4

Sympetrum fonscolombei hembra

Odonata5

Sympetrum fonscolombei hembra

Odonata6

Sympetrum fonscolombei hembra – Sympetrum fonscolombei macho

Odonata7

Enallagma cyathigerum

© Giuseppe Mazza