Odonata

Odonata1

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata2

Calopteryx virgo meridionalis

Odonata3

Cordulegaster bidentata

Odonata4

Sympetrum fonscolombei female

Odonata5

Sympetrum fonscolombei female

Odonata6

Sympetrum fonscolombei female – Sympetrum fonscolombei male

Odonata7

Enallagma cyathigerum

© Giuseppe Mazza