Protopterus dolloi – Boulenger, 1900

Famiglia : Protopteridae