Protopterus dolloi – Boulenger, 1900

Family : Protopteridae