Protopterus dolloi – Boulenger, 1900

Familia : Protopteridae