Protopterus dolloi – Boulenger, 1900

Famille : Protopteridae